Algemene voorwaarden VeDoSign

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder:

  1. VeDoSign B.V. (hierna: VeDoSign), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Baarn, kantoorhoudende te (3741 VT) Baarn aan de Nolenslaan 8, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68899238, die bedrijfsmatig overeenkomsten sluit betreffende de verkoop, het leveren en/of installeren van elektronische apparatuur zoals oproepsystemen en aanverwante artikelen;
  2. Opdrachtgever: iedere persoon die – al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst aangaat met VeDoSign;
  3. Werk(en): het totaal van de tussen Opdrachtgever en VeDoSign overeengekomen werkzaamheden en/of de (daarbij) door VeDoSign geleverde zaken waaronder tevens wordt verstaan software en elektronische bestanden;
  4. Meerwerk: door Opdrachtgever gewenste toevoegingen aan het overeengekomen Werk dat leidt tot bijbetaling boven op de overeengekomen aanneemsom;
  5. Overeenkomst(en): contractuele verhouding(en), waarbij VeDoSign zaken levert, diensten verricht, opdrachten uitvoert of werken tot stand brengt.

Artikel 1: Definities

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever van toepassing op alle aanbiedingen die VeDoSign doet, op alle Overeenkomsten die zij sluit en op alle Overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Deze Algemene Voorwaarden zijn echter niet van toepassing op overeenkomsten op afstand, als bedoeld in artikel 6:230g lid 1 sub e van het Burgerlijk Wetboek, tussen VeDoSign en een Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Op die laatste overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk van toepassing, welke voorwaarden eveneens te vinden zijn op www.vedosign.com. In geval van een overeenkomst buiten de verkoopruimte van VeDoSign als bedoeld in artikel 6:230g lid 1 sub f van het Burgerlijk Wetboek zijn naast deze Algemene Voorwaarden tevens de artikelen 6 tot en met 10 van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk van toepassing.

2.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.3. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van VeDoSign worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door VeDoSign ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met VeDoSign in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door VeDoSign vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 3: Aanbiedingen/prijzen/overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van VeDoSign zijn vrijblijvend en verplichten VeDoSign niet tot het sluiten van een Overeenkomst.

3.2. Alle prijzen zijn in euro’s uitgedrukt en exclusief omzetbelasting en andere heffingenvan overheidswege, alsmede verpakkings- en/of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk andersis vermeld. VeDoSign behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen in haaraanbiedingen te wijzigen.

3.3. Als Opdrachtgever aan VeDoSign gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag VeDoSign uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

3.4. Een Overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie door VeDoSign van een bestelling/opdracht van Opdrachtgever. VeDoSign is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt VeDoSign dit mee binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling.

3.5. Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt VeDoSign langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3.6. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt via het klant log-in systeem, treft VeDoSign passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal VeDoSign daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.7. Indien na het sluiten van een Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is VeDoSign gerechtigd deze in de prijs door te berekenen.

Artikel 4: Levertijd

4.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door VeDoSign bij benadering vastgesteld en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft Opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan Opdrachtgever het Werk weigeren of aanspraak maken op ontbinding van de Overeenkomst.

4.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat VeDoSign er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke VeDoSign overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren/leveren van het Werk, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen aan VeDoSign.

4.3. De levering van zaken geschiedt op het tijdstip waarop de zaak gereed is voor verzending aan
Opdrachtgever.

4.4. Als er sprake is van Meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengdmet de tijd n
odig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het Meerwerk te verrichten. Als het Meerwerk niet in de planning van VeDoSign kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

4.5. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door VeDoSign worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van VeDoSign kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

Artikel 5: Risico-overgang

5.1. Het risico van te leveren zaken gaat over op het moment dat VeDoSign deze ter beschikking stelt aan Opdrachtgever, waaronder tevens wordt verstaan het aanbieden van zaken ter vervoer aan Opdrachtgever aan een vervoerder. Bij een Overeenkomst met een Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf waarbij een zaak bij de Opdrachtgever wordt bezorgd, is de te leveren zaak voor het risico van de Opdrachtgever vanaf het moment dat de Opdrachtgever of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.

5.2. Als sprake is van inruil en Opdrachtgever in afwachting van aflevering van het nieuwe Werk de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij Opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van VeDoSign.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsrechten

6.1. Na levering blijft VeDoSign eigenaar van de geleverde zaken totdat Opdrachtgever aan alle verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst tussen VeDoSign en Opdrachtgever en deze daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden heeft voldaan.

6.2. Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever dit niet bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht VeDoSign zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

6.3. Nadat VeDoSign zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, terug halen. Opdrachtgever geeft VeDoSign of door deze aan te wijzen derden reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 7: Uitvoering van de Overeenkomst

7.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat VeDoSign haar installatie en/of demonstratie werkzaamheden ongestoord en tijdens de normale werkuren kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals elektriciteit en op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen. Opdrachtgever zorgt ervoor dat er voldoende ruimte voor installatie en/of demonstratie is.

7.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging aan zaken van VeDoSign, van Opdrachtgever en/of van derden, zoals van gereedschappen en voor het Werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar in opdracht van Opdrachtgever de installatie en/of demonstratie werkzaamheden worden verricht, of op een andere overeengekomen plaats.

7.3. Wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de wer zaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra Opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van VeDoSign dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle uit de vertraging voortvloeiende schade.

7.4. VeDoSign is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden zonder Opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.

7.5. Indien door Opdrachtgever is gekozen voor montage c.q. installatie door VeDoSign blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor het beoordelen van de te bewerken onderconstructie. Indien VeDoSign of een door haar ingeschakelde derde het niet verantwoord acht tot montage c.q. installatie over te gaan, worden de zaken achtergelaten, zonder deze te monteren c.q. installeren. Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van het overeengekomen factuurbedrag.

7.6. Indien Opdrachtgever aan VeDoSign informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 8: Reclamaties

8.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij VeDoSign heeft gereclameerd. Met betrekking tot het factuurbedrag dient schriftelijk binnen acht dagen na de verzenddatum van de factuur te worden gereclameerd.

8.2. VeDoSign dient in staat te worden gesteld ing diende reclamaties te controleren.

8.3. Geen enkele reclamatie, claim of garantieclaim geeft Opdrachtgever het recht de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.

Artikel 9: Garantie

9.1. VeDoSign garandeert dat de Werken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en beantwoorden aan de Overeenkomst. Deze garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na (op)levering. De garantie geldt eveneens indien de Werken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst VeDoSign uitdrukkelijk schriftelijk in kennis heeft gesteld van dit gebruik.

9.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat VeDoSign gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als Opdrachtgever meent dat de levering niet deugdelijk is geweest, zal VeDoSign dit beoordelen en – bij gegrondheid van de klacht – de keuze maken tussen herstel, vervanging of Opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur.

9.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat VeDoSign voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal VeDoSign dit herstellen. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de toegang tot het geleverde op geen enkele wijze wordt belemmerd.

9.4. Indien de door VeDoSign in lid 1 verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot de fabrieksgarantie. Demontage en montage van deze zaken, de eventueel gemaakte reis-, verblijf- en/of transportkosten kan VeDoSign voor rekening van Opdrachtgever brengen. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de toegang tot het geleverde op geen enkele wijze wordt belemmerd.

9.5. Opdrachtgever moet VeDoSign in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren en alle benodigde voorzieningen zoals genoemd in artikel 7.1 aan VeDoSign ter beschikking stellen.

9.6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van VeDoSign heeft voldaan.

9.7. Door herleveren, vervangen of herstellen wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

9.8. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van: ondeugdelijke (bijvoorbeeld onvoldoende vlakke of niet goed blijvend droge) bevestigingsen montageplaatsen, normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de verstrekte behandelings-, gebruiks- en verwerkingsvoorschriften, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden, beschadigingen die het gevolg zijn van onvoorziene, tijdelijke of blijvende schadelijke invloed(en) van de omgeving, waaronder het milieu.

9.9. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door Opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.

9.10. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van Opdrachtgever.

9.11. Geen garantie wordt gegeven voor ondergeschikte afwijkingen van welke aard dan ook en het ontbreken van een al dan niet vereiste vergunning van overheidswege voor het bezit en/of gebruik van de geleverde zaken.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. VeDoSign is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of derden uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, tenzij deze schade zal zijn veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van VeDoSign, met uitzondering van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van VeDoSign.

10.2. Indien VeDoSign geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat VeDoSign jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag exclusief omzetbelasting.

10.3. VeDoSign is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van fouten of verzuim van derden die door VeDoSign zijn belast met levering van materialen of met het verrichten van diensten en/of werkzaamheden. Tevens is VeDoSign niet aansprakelijk voor schade die optreedt ten gevolge van door derden geleverde zaken, tenzij VeDoSign de schade op de desbetreffende derden kan verhalen.

10.4. In geval van een Overeenkomst tussen VeDoSign en een Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf is VeDoSign niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van Werken of andere zaken tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens VeDoSign, Opdrachtgever en/of derden.

10.5. VeDoSign is nimmer aansprakelijk indien Opdrachtgever en/of derden veranderingen heeft/hebben aangebracht in het door VeDoSign gel verde, inclusief het verrichten van reparatie door Opdrachtgever en/of derden c.q. indien Opdrachtgever de adviezen van VeDoSign niet opvolgt/heeft opgevolgd.

10.6. Opdrachtgever is verplicht VeDoSign te vrijwaren voor alle aanspraken van derden op schadevergoeding jegens VeDoSign terzake van de
uitvoering van enige tussen VeDoSign en Op­dracht­gever aangegane Overeenkomst en de opvolging van door VeDoSign in zijn onderzoeken, adviezen en/of rapporten gedane aanbevelingen en/of adviezen.

10.7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten die uit de in het voorgaande lid bedoelde vrijwaring voortvloeien.

10.8. VeDoSign is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

10.9. Opdrachtgever vrijwaart VeDoSign voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door VeDoSign geleverde producten en/of materialen.

10.10. Opdrachtgever vrijwaart VeDoSign voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

10.11. Voor adviezen, die VeDoSign verstrekt zonder dat daaraan een uitdrukkelijk op het verstrekken van adviezen gerichte Overeenkomst ten grondslag ligt, aanvaardt VeDoSign geen aansprakelijkheid uit welken hoofde dan ook.

10.12. Voor tekeningen, ontwerpen, berekeningen, aanwijzingen, materiaal en dergelijke, die VeDoSign door of vanwege Opdrachtgever met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst worden verstrekt, aanvaardt VeDoSign geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid uit welken hoofde ook.

10.13. De inhoud van de website van VeDoSign, alsmede de inhoud van alle andere uitlatingen van VeDoSign zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. VeDoSign kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. VeDoSign is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

10.14. Voor zaken waarbij gebruik gemaakt wordt van UHF frequenties, bijvoorbeeld zendapparatuur, zal de Opdrachtgever zelf de vergunningsplicht moeten nakomen en is VeDoSign nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van storingen of het niet hebben van een geldige vergunning. Opdrachtgever vrijwaart VeDoSign voor claims van welke aard dan ook met betrekking tot het niet (op de juiste wijze) nakomen van de vergunningsplicht en/of schade ten gevolge van storingen.

Artikel 11: Overmacht

11.1. VeDoSign heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de Overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen.

11.2. Onder omstandigheden die niet door VeDoSign te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van VeDoSign niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

11.3. VeDoSign is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De Overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend door VeDoSign en uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 12: Niet afgenomen zaken en proefplaatsingen

12.1. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van Opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen. VeDoSign mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

12.2. Het testen van zaken, zoals oproepsystemen, kan kosteloos worden aangeboden echter onder voorbehoud dat na een goed verlopen testperiode niet een gelijkwaardige/gelijksoortige zaak bij een derde partij wordt aangekocht. Indien dit binnen een periode van 1 jaar toch het geval is zullen kosten van vervoer, installatie en gebruik met een minimum van € 250,- per week worden gefactureerd, tenzij er overleg is geweest over prijs of techniek waarbij het verschil meer dan 25% is en de alternatieve zaak in een gelijke periode door de Opdrachtgever is getest.

12.3. Wanneer VeDoSign zaken op proef heeft geplaatst en Opdrachtgever ziet af van een Overeenkomst, dient Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat deze zaken opnieuw aan VeDoSign ter beschikking komen. Opdrachtgever draagt de kosten daarvan.

Artikel 13: Betaling

13.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van VeDoSign of op een door VeDoSign aangewezen rekening.

13.2. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is en Opdrachtgever alsdan een rentevergoeding verschuldigd is van één procent (1%) per maand over de openstaande hoofdsom vanaf de vervaldatum.

13.3. VeDoSign heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren/leveren van het Werk, zoals het vragen van een vooruitbetaling of het verstrekken van voldoende zekerheid voor betaling. Als Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. VeDoSign heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

13.4. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op VeDoSign te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van VeDoSign.

13.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als een betalingstermijn is overschreden, Opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt, beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd, Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke of minnelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

13.6. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door VeDoSign aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is Opdrachtgever aan VeDoSign (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
a) Voor zover Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt VeDoSign aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Opdrachtgever wordt voldaan.
b) Voor zover de Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt VeDoSign in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan vijftien procent (15%) van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van vijfenzeventig euro voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

13.7. Wanneer Opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is VeDoSign gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

13.8. Betaling door de Opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de factuur in.

Artikel 14: Rechten van intellectuele eigendom

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt VeDoSign de rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

14.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van VeDoSign ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VeDoSign niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. Opdrachtgever is aan VeDoSign per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 5.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

14.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door VeDoSign gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever aan VeDoSign een boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 15: Beëindiging

15.1. Indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is VeDoSign gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de betreffende Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan VeDoSign toekomende rechten.

15.2. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, wordt de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door VeDoSign nog niet is uitgevoerd. Bedragen die VeDoSign vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

15.3. Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van VeDoSign en VeDoSign hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. VeDoSign heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op alle Overeenkomsten tussen VeDoSign en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen tussen VeDoSign en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van VeDoSign.